allegra_1971: (Default)
[personal profile] allegra_1971
Суды ў Гродне адмовіліся асудзіць удзельнікаў «маўклівых» акцый

...пастановы ў дачыненні да астатніх грамадзянаў суд выносіць не стаў. І запатрабаваў ад міліцыі даказаць з дапамогай відэазапісаў, што кожны з затрыманых ўдзельнічаў у несанкцыянаванай акцыі. У беларускіх умовах такое рашэнне — гэта таксама форма сукрытага пратэсту, толькі ўжо з боку суддзяў...

Ну, якiя могуць быць доказы? Вядома ж, iх не будзе.
Цi не захлынецца гэтая iнiцыятыва? Цi не застанецца "гласом вопиющего в пустыне"? Цi не паставяць на месца суддзяў, цi не прымусяць выносiць прысуды хутка i так, як трэба? Дай Бог, каб iм хапiла мужнасцi i сумлення.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2012

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 04:00 am
Powered by Dreamwidth Studios